Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PS nr 25 w Kielcach - przedszkole25.info.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • Zdjęcia z życia przedszkola są prezentowane za pomocą galerii i nie posiadają alternatywnego tekstu
  • Brak możliwości zwiększenia kontrastu oraz rozmiaru liter. Powiększenie widoku możliwe jest wyłącznie za pomocą funkcji dostępnej z poziomu przeglądarki (skrót Ctrl +)
  • Filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Patyńska-Perlak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-367-60-65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach znajduje się w jednym

budynku z dwoma kondygnacjami naziemnymi przy ul. Wojewódzkiej 12 b:

- Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Marszałkowskiej bez podjazdu dla wózków inwalidzkich;

- Przed  budynkiem Przedszkola znajduje się parking bez wyznaczonych stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

- W budynku nie ma windy

- W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych

- Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;

- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych;

- Do budynku Przedszkola oraz do gabinetu dyrektora i do księgowości można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;