Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Baba Jaga” zaprasza wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym „DRZEWA WOKÓŁ NAS” – III edycja.

 

Konkurs zorganizowany jest z okazji Dnia Drzewa.

Cel główny konkursu:

Zwrócenie uwagi na rolę drzew w życiu człowieka i zwierząt; wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy.

Cele szczegółowe:
- przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z drzewami i ich rolą w naszym życiu;
- kształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
- uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony drzew;
- nauka wykorzystania materiału przyrodniczego do działań twórczych;
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań;
- umożliwienie wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest dyrektor przedszkola Jolanta Perlak-Patyńska i nauczycielka oddziału IV Barbara Kowalczyk

Czas trwania konkursu:

konkurs trwa: od 24.09.2019 r. do 07.10.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs ma charakter wewnątrzprzedszkolny; przeznaczony jest dla DZIECI i ich RODZICÓW ze wszystkich grup wiekowych Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy do dnia 07.10.2019 r. do przedszkola do oddziału IV.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną (np. plakat, makieta, – format A – 3; rzeźba – bryła) z wykorzystaniem materiałów plastycznych oraz przyrodniczych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nr oddziału.
6. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i będą stanowić dekorację przedszkola.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycielki oddziału IV.

II. Sposób i kryteria oceny:

Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone prace będzie oceniać zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze następujące walory pracy:

- pomysłowość i oryginalność pracy,
- zgodność tematyczną,
- walory estetyczne wykonania pracy,
- zastosowanie technik plastycznych,
- bogactwo wykorzystania różnorodnych materiałów.

III. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów w składzie:

Jolanta Perlak-Patyńska – dyrektor
Karolina Olszewska – nauczyciel
Kamila Krauz – nauczyciel
Anna Iwan - nauczyciel

Spośród wszystkich prac Komisja wyłoni I, II i III miejsce. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy.

IV. Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu:

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym autorom prac nastąpi w dniu 10.10. 2019 r.