Zapraszamy dzieci z PS 25 do udziału w konkursie plastycznym pt.: "Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy"

 

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest dyrektor przedszkola pani Jolanta Perlak - Patyńska oraz nauczycielka pani Elżbieta Kosmal

II. CELE:

• rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywnych u dzieci

• rozwijanie wrażliwości artystycznych dzieci,

• wymiana doświadczeń estetycznych i plastycznych

• wzbogacenie wiedzy dziecka o tradycjach świąt Bożego Narodzenia

• budzenie radości ze wspólnej pracy z rodzicami

• przedstawienie wiedzy w formie prac plastycznych

• rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną

• odkrywanie własnych zdolności, możliwości

III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Termin – ostateczny termin przynoszenia prac- 13.12.2018r,
rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 17.12. 2017 r.
Miejsce – Przedszkole Samorządowe nr 25  w Kielcach.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkola.

2. Temat konkursu: „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”

3. Technika pracy: forma przestrzenna, wymiary do ok.30 cm wysokości

4. Każdy z uczestników przygotuje jedną pracę

5. Prace konkursowe przechodzą na własność przedszkola.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prace należy dostarczyć do organizatora od 10.12.2018 do 13.12.2018 r.

- prace należy opisać: imię i nazwisko autora, oraz wiek i grupa przedszkolna

VI. KRYTERIA OCENY:

- ciekawa forma plastyczna

- zgodność z tematem

- czytelność przekazu

- charakter użytkowy

- możliwość wykorzystania pracy do dekoracji w sali przedszkolnej

- prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury

- kryteria oceny: atrakcyjność pracy, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

VII. JURY:

W skład Jury wchodzą trzy osoby powołane przez organizatora.

Skład Jury:

1. Jolanta Perlak – Patyńska - przewodnicząca, (dyrektor PS nr 25 w Kielcach)

2. Elżbieta Kosmal - członek (nauczyciel PS nr 25 w Kielcach)

3. Kamila Tombarkiewicz - członek (nauczyciel PS nr 25 w Kielcach)

Decyzje Jury są ostateczne.

VIII. NAGRODY:

I, II, III miejsce, dyplomy, wyróżnienia, nagrody książkowe, upominki.

IX. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Prace należy składać u pani dyrektor przedszkola lub pani Elżbiety Kosmal.