Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Baba Jaga” zaprasza wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie przyrodniczo - plastycznym

 

Cele konkursu:
- Budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę jej cykliczną zmienność ukazująca się poprzez pory roku;
- Propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
- Uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony przyrody;
- Uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie;
- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną;
- Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności;
- Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań;
- Budowanie więzi emocjonalnej: głównie rodziców rodzicami;
- Zainteresowanie rodziców twórczością plastyczną dzieci;
- Zachęcanie dzieci i ich rodziców do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest dyrektor przedszkola Jolanta Perlak – Patyńska, koordynator Koła Przyrodniczego LOP Barbara Kowalczyk – oddział III A, nauczycielki - oddział I Milena Bartkowska, oddział II Kamila Tombarkiewicz.

Czas trwania konkursu:

konkurs trwa od 21.02.2019 r. do 15.03.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs ma charakter wewnątrzprzedszkolny; przeznaczony jest dla DZIECI i ich RODZICÓW ze wszystkich grup wiekowych Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy do dnia 15.03.2019 r. do przedszkola do organizatorów.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną (np. plakat, rysunek, makieta, obrazek – format A – 3; rzeźba – bryła) z wykorzystaniem materiałów plastycznych oraz przyrodniczych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
5. Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nr oddziału.
7. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i będą stanowić dekorację przedszkola.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów.

II. Sposób i kryteria oceny:

Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone prace będzie oceniać zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze następujące walory pracy:
- pomysłowość i oryginalność pracy,
- zgodność tematyczną,
- walory artystyczne wykonania pracy,
- zastosowanie technik plastycznych,
- bogactwo wykorzystania różnorodnych materiałów.

III. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Spośród wszystkich prac Komisja wyłoni I, II i III miejsce. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy.

IV. Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu:

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym autorom prac nastąpi w dniu 21.03. 2019 r.

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do udziału w konkursie „Zwiastuny Wiosny” i życzymy wszystkim miłej zabawy w tworzeniu artystycznych prac.